Chuyện khác

Các chuyện liên quan đến Máy tính, Ngôn ngữ (học), Nói nhảm v.v. hoặc nếu không biết xếp vào loại nào được thì gọi là chuyện khác.