Xác định cấu trúc âm tiết tiếng Việt bằng Python

Về mặt lí thuyết thì cấu trúc âm tiết tiếng Việt có thể được miêu tả bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng phổ biến nhất vẫn là cấu trúc hai bậc, trong đó bậc 1 gồm âm đầu (onset), vần (rhyme) và thanh điệu (tone), bậc 2 là các thành phần của vần, gồm: âm đệm (glide), âm chính (nucleus) và âm cuối (coda).

Hệ thống chữ quốc ngữ cũng khá tương thích với mô hình này, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Trong bài này, anh dùng Python để xác định cấu trúc âm tiết tiếng Việt thể hiện bằng chữ quốc ngữ. Kết quả trả về sẽ là một list gồm:

 • âm tiết
 • thanh điệu (từ 1 đến 6 tương ứng với không, huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng)
 • âm đầu
 • âm đệm
 • âm chính
 • âm cuối
 • vần

Nếu âm tiết không hợp lệ thì sẽ trả về kết quả False.

import re
import vos
from pprint import pprint

def syllable_parser(syllable, verbose = False):

  """ Parse a Vietnamese syllable and 
    return a list of phonemes and the rhyme

  Parameters
  ----------
  syllable: string, required
    To be parsed syllable
  verbose: boolean, default False
    Show warnings or not

  Returns
  -------
  list
    If the syllable is valid
    [
      syllable,
      tone,
      onset,
      glide,
      nucleus,
      coda,
      rhyme
    ]
  False
    If the syllable is invalid
  """

  # Quick validation
  syllable = syllable.strip()

  pattern = "[aàảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậeèẻẽéẹêềểễếệiìỉĩíịoòỏõóọôồổỗốộơờởỡớợuùủũúụưừửữứựyỳỷỹýỵ]"

  if re.search(rf"^([b-zđ]+)?{pattern}{{1,7}}([c-y]+)?$", syllable, re.I) is None:
    if verbose:
      print('Not look like a syllable')
    return False

  # Looking good, let's play!
  #

  # Correct I/Y and convert the string to lower case
  syllable = vos.vos_iy(syllable.lower())

  # Exceptional syllables
  if syllable == 'gịa':
    return ['gịa', '6', 'gi', '', 'ia', '', 'ia']
  if syllable == 'quốc':
    return ['quốc', '5', 'q', '', 'uô', 'c', 'uôc']

  # Which tone?
  #
  tones = {
    '2': '[àằầèềìòồờùừỳ]',
    '3': '[ảẳẩẻểỉỏổởủửỷ]',
    '4': '[ãẵẫẽễĩõỗỡũữỹ]',
    '5': '[áắấéếíóốớúứý]',
    '6': '[ạặậẹệịọộợụựỵ]',
  }
  # Unmarked tone
  tone = '1'

  for key, val in tones.items():
    if re.search(rf"{val}", syllable):
      tone = key
      break # The tone is determined

  # Which segmental phonemes?
  #
  # First, remove tone mark from the syllable
  syllable_ = vos.remove_tonemark(syllable)

  # Then make the regex pattern and search
  sets = {
    'onset': ['b', 'c', 'ch', 'd', 'đ', 'g', 'gh', 'gi', 'h',
        'k', 'kh', 'l', 'm', 'n', 'ng', 'ngh', 'nh', 'p',
        'ph', 'qu', 'r', 's', 't', 'th', 'tr', 'v', 'x'],

    'coda': ['c', 'ch', 'i', 'm', 'n', 'ng', 'nh', 'o', 'p', 't', 'u', 'y']
  }

  onsets = ('|').join(sets['onset'])
  glides = '[uo]'
  nucleuses = '[aăâeêioôơuưy]|[iy]ê|ươ|[iyuư]a|[uô]ô|oo'
  codas = ('|').join(sets['coda'])

  pattern = re.compile(rf"\b({onsets})?({glides})?({nucleuses})({codas})?\b")

  s = pattern.search(syllable_)

  # The search result is not None
  if s:
    # The segmental phonemes
    _onset = s[1] or ''
    _glide = s[2] or ''
    _nucleus = s[3]
    _coda = s[4] or ''

    # But there are some exceptions
    #
    # Q-
    if _onset == 'qu':
      _onset = 'q'
      _glide = 'u'
      # QUÔ-
      if _nucleus == 'ô':
        return False

    # GI-
    if _onset == 'g' and _nucleus in ['i', 'ia', 'iê']:
      _onset = 'gi'
      # GIA-
      if _nucleus == 'ia':
        _nucleus = 'a'

    # -UA, -UÔ-
    if _glide == 'u' and _nucleus in ['a', 'ô'] and _onset != 'q':
      _glide = ''
      _nucleus = 'u' + _nucleus

    # -OO-
    if _glide == 'o' and _nucleus == 'o':
      _glide = ''
      _nucleus = 'oo'
    
    # -UI, -OI
    if _glide != '' and _nucleus == 'i':
      _coda = _nucleus
      _nucleus = _glide
      _glide = ''

    # Optional warning
    if tone not in ['5', '6'] and _coda in ['c', 'ch', 'p', 't'] and verbose:
      print("Invalid tone mark")

    # The rhyme is a combinaton of the last three segmental phonemes
    rhyme = _glide + _nucleus + _coda

    # End result
    return [syllable, tone, _onset, _glide, _nucleus, _coda, rhyme]

  # If None searched, the syllable is invalid
  return False

Trong hàm trên, anh dùng hai hàm riêng:

Chạy thử:

for syllable in ['gì', 'giêng', 'gịa', 'giạ', 'giáo', 'nghiêng', 
  'thuyền', 'ăn', 'oà', 'ủa', 'quốc', 'quộc', 'cuộc',
  'muynh', 'toảt', 'time', 'quyét', 'international', 'tì m']:

  print(syllable.upper())
  pprint(syllable_parser(syllable, True))
  print('-' * 7)

cho ra kết quả:

GÌ
['gì', '2', 'gi', '', 'i', '', 'i']
-------
GIÊNG
['giêng', '1', 'gi', '', 'iê', 'ng', 'iêng']
-------
GỊA
['gịa', '6', 'gi', '', 'ia', '', 'ia']
-------
GIẠ
['giạ', '6', 'gi', '', 'a', '', 'a']
-------
GIÁO
['giáo', '5', 'gi', '', 'a', 'o', 'ao']
-------
NGHIÊNG
['nghiêng', '1', 'ngh', '', 'iê', 'ng', 'iêng']
-------
THUYỀN
['thuyền', '2', 'th', 'u', 'yê', 'n', 'uyên']
-------
ĂN
['ăn', '1', '', '', 'ă', 'n', 'ăn']
-------
OÀ
['oà', '2', '', 'o', 'a', '', 'oa']
-------
ỦA
['ủa', '3', '', '', 'ua', '', 'ua']
-------
QUỐC
['quốc', '5', 'q', '', 'uô', 'c', 'uôc']
-------
QUỘC
False
-------
CUỘC
['cuộc', '6', 'c', '', 'uô', 'c', 'uôc']
-------
MUYNH
['muynh', '1', 'm', 'u', 'y', 'nh', 'uynh']
-------
TOẢT
Invalid tone mark
['toảt', '3', 't', 'o', 'a', 't', 'oat']
-------
TIME
False
-------
QUYÉT
False
-------
INTERNATIONAL
Not look like a syllable
False
-------
TÌ M
Not look like a syllable
False
-------

Cho đến nay thì anh vẫn chưa biết ứng dụng cái này làm gì ngoài việc tìm âm tiết cùng vần.

Một bình luận

 1. […] đầu, vần và thanh điệu thì tương đối dễ, vì hôm trước anh đã giới thiệu cách xác định cấu trúc âm tiết […]