Python

Ngôn ngữ lập trình Python, anh chủ yếu dùng cho Dự án S.