Photo by Thanh Long / paratime.vn

Chơi vòng 4 Vua Tiếng Việt mùa 2 bằng Python

Ở phần đầu vòng 4 của trò chơi truyền hình Vua Tiếng Việt mùa 2, người chơi sẽ phải tìm 5 từ đơn chỉ được viết bằng 5 chữ cái đã cho. Trong phần tiếp theo của vòng này, người chơi được thêm một chữ cái sẽ phải tìm thêm 5 từ đơn và 1 từ phức. Và ở vòng cuối cùng lại được thêm một chữ cái nữa nhưng sẽ phải tìm thêm 7 từ phức. Tất cả đều phải sử dụng trong phạm vi các chữ cái đã cho.

Nói chung là trông đơn giản nhưng thực sự là rất khó vì thời gian có hạn. Nhưng với máy móc thì chuyện này có thể xử lí trong vòng một nốt nhạc.

Cách dễ nhất là dùng phương pháp đối chiếu với từ điển. Cách này tuy hơi thô kệch tí, nhưng cơ bản là nó chạy được.

Đầu tiên là thêm dấu thanh điệu cho các nguyên âm:

import re

string = 'phongba'

chars = list(string)

single_nuclears = {
  'a': ['a', 'à', 'ả', 'ã', 'á', 'ạ'],
  'ă': ['ă', 'ằ', 'ẳ', 'ẵ', 'ắ', 'ặ'],
  'â': ['â', 'ầ', 'ẩ', 'ẫ', 'ấ', 'ậ'],
  'e': ['e', 'è', 'ẻ', 'ẽ', 'é', 'ẹ'],
  'ê': ['ê', 'ề', 'ể', 'ễ', 'ế', 'ệ'],
  'i': ['i', 'ì', 'ỉ', 'ĩ', 'í', 'ị'],
  'o': ['o', 'ò', 'ỏ', 'õ', 'ó', 'ọ'],
  'ô': ['ô', 'ồ', 'ổ', 'ỗ', 'ố', 'ộ'],
  'ơ': ['ơ', 'ờ', 'ở', 'ỡ', 'ớ', 'ợ'],
  'u': ['u', 'ù', 'ủ', 'ũ', 'ú', 'ụ'],
  'ư': ['ư', 'ừ', 'ử', 'ữ', 'ứ', 'ự'],
  'y': ['y', 'ỳ', 'ỷ', 'ỹ', 'ý', 'ỵ']
}

nuclears = []

for char in chars:
  if char in single_nuclears.keys():
    nuclears += single_nuclears[char]

if len(nuclears) == 0:
  print('Lỗi: Không có nguyên âm')
  exit()

Xong rồi đối chiếu với từ điển và đưa ra kết quả:

with open('./amtiet.txt') as vsfile:
  KNOWN_SYLLABLES = vsfile.read()

pattern = ''.join(chars + nuclears)

syllables = re.findall(rf'\b[{pattern}]+\b', KNOWN_SYLLABLES, re.MULTILINE)

# Show the syllables
print('Tổng:', len(syllables), 'âm tiết')

print("\n".join(syllables))

Ở đây anh sử dụng re.findall() để lọc ra các âm tiết phù hợp từ danh sách các âm tiết đã biết (lưu trong tập tin amtiet.txt). Tuy nhiên cũng phải lưu ý là có nhiều âm tiết không phải là từ đơn.

Để lấy danh sách từ phức thì công việc cũng tương tự:

with open('./tudien.txt') as lxfile:
  LEXICON = lxfile.read()

words_ = re.findall(rf'\b[{pattern}]+ [{pattern}]+\n', LEXICON, re.MULTILINE)

words = [w.replace('\n', '') for w in words_]

# Show the words
print('Tổng:', len(words), 'từ')

print("\n".join(words))

Còn đây là ứng dụng thực tế tại Dự án S.

Luyện thi cho các số tiếp theo

Như vậy là đề bài sẽ là một từ hai âm tiết gồm 7 chữ cái khác nhau. Và thống kê sơ sơ thì có xấp xỉ… 2.800 trường hợp như vậy.

Từng này thì chịu, không biết đằng nào mà lần =))

acmiêng, amtương, anhkiêt, aochuôm, aohuyên, aotương, aophông, aothung, âmdương, âmhương, âmlương, âmphong, ânquyêt, bakhông, batrăng, baphươc, baquyên, bavương, bacđông, bacgiây, bacmênh, bacphân, bactinh, bachđâu, bachkim, bachyên, baiđăng, baixuât, baichâu, baicông, baithưc, baiphuc, baiquân, baitrân, baivong, banmiêu, bangiây, banphim, banchât, banquôc, banchiu, bangtrơ, bangthu, bangxêp, banhmăt, banhcăt, banhcôm, banhdeo, banhđuc, banhgio, banhgôi, banhkeo, banhmât, banhquê, banhquy, banhtôm, banhtro, banhươt, banhvit, banhxeo, baodung, baophân, baothâu, baotiêu, baotrum, baohiêm, baokiêm, baolinh, baomênh, baocông, baođông, baohiêu, baoliêp, baomông, baophuc, baothưc, baoviêt, baophôi, batchâu, batcông, batdiên, batđông, batphâm, baylươn, bămtrơn, băngđao, băngkeo, băngtai, băngcâp, bănghưu, bănglai, băngvai, băpchân, bătgiam, bătmach, bătnhay, bătnhip, bâmsinh, bâmtinh, bâmtrơn, bânthiu, bângquơ, bâtcông, bâtđinh, bâtđông, bâtgiac, bâthiêu, bâtkham, bâtkinh, bâtminh, bâuchon, bâuđoan, bâugiac, bâutrơi, beoquay, bêngoai, bêphong, bênchăt, bênhvưc, bênhsơi, bênhtim, bêpnươc, bitrang, bikhông, biquyêt, bichquy, biêmhoa, biênđao, biêntâp, biênthư, biênmâu, biênthu, biênhoa, biênmât, biênsăc, biêntâu, biêntôc, biêntrơ, biêtđâu, biêtmây, biêtlâp, biêucam, biêuđat, biêungư, biêuxen, binhđao, binhlưa, binhlưc, binhcâu, binhtăc, binhtâm, binhxet, bophiêu, bochiêu, boctrân, bomxăng, bonthuc, bongcâu, bongđai, bonghac, bongmat, bongrâm, bongtôi, bongvia, bopchăt, bopchet, bopchêt, boptran, bôchưng, bôdương, bônhiêm, bôphong, bôthăng, bôduyêt, bôtương, bôcphet, bôcthăm, bôctrơi, bôcphat, bôitrơn, bôihoan, bôilăng, bôithâm, bôicanh, bôiphan, bôiphân, bôithưc, bôngđua, bônghoa, bôngtai, bônglai, bôngmac, bôngđâu, bôpchat, bôtgiây, bơingưa, buachem, buachen, buađinh, buihông, buitrân, buôihop, buôilam, buôitâp, buônteo, butchôi, butdanh, butđiên, butlông, bưatiêc, bưchiêp, bưcminh, bưngmăt, bươcđâu, bươimoc, bươiđao, bươmong, bưuđiên, bưukiên, bưuphâm, canhiêm, caxương, cariêng, caquyêt, camương, cathiêu, catrông, caithâu, caitông, caihuân, cainhâm, camgiây, camlong, camphân, cambiên, cambiêt, camđông, camhưng, camnghi, camthây, camtinh, canlươt, canquây, canquet, cankiêt, canqueo, canhgiư, canhtri, canhvât, canhbeo, caođăng, caođiêm, caohưng, caokiên, caominh, caongât, caorăng, caosiêu, caotăng, caotâng, caothâm, caotuôi, caobăng, caophim, caothơm, caobiêt, caogiây, captreo, capquân, catđăng, cathung, caugiân, caukinh, causươn, cayđăng, cămghet, cămgiân, cămphân, cămsưng, cămtrai, căngtay, căplông, cătgiam, căthong, câmhong, câmlăng, câmbăng, câmgiao, câmlong, câmtinh, câmbinh, câmđoan, cântreo, cânkiêm, cândươi, câpđiên, câpđông, câphiêu, câpthơi, câptiên, câptinh, câpkênh, câtbinh, câulênh, câuliêm, câuhiên, câukiên, câukinh, câulông, câumang, câumong, câuphao, câutoan, câutreo, câuviên, câuvông, câuvươt, câybông, câyrưng, câythao, câyviêt, câyxanh, câyxăng, câyghep, chamngo, chamnôi, chamtrô, chaođen, chaođơi, chaomơi, chaorơi, chaytui, chaygăn, chaytôi, chămbon, chăngôi, chăngbo, chăngbu, chăngđa, chăngla, chăngle, chăpnôi, chătbop, chătđep, châmdôi, châmdưt, châmrai, châmtrê, chândai, chânđôi, chânđôt, chângia, chângio, chânmay, chânquê, chânquy, chânrêt, chânsut, chântai, chântay, chânvay, chânvit, chânvoi, chântri, chânlưu, châpbut, châptôi, châtbeo, châtdeo, châtlưu, châtrăn, châtxam, châumai, châuria, châuvăn, chegiâu, chebang, chetươi, chenmôi, cheolai, cheomui, chêxuât, chêtgia, chêtnao, chêtnôi, chêtrâp, chibăng, chidung, chiđoan, chimang, chinguy, chiruôt, chiabâu, chiasơt, chiavăn, chiênma, chiênsư, chiênxa, chiêtap, chiêuan, chiêuân, chiêumô, chiêuta, chiêuđô, chiêuxa, chimgay, chimlơn, chimsâu, chinsap, chinsưa, chiulưa, chobiêt, chomươn, chobiên, choimăt, chonlưa, chôđưng, chôidưa, chôirơm, chôitre, chôngvo, chôngđơ, chônglo, chơmong, chơmang, chơiđep, chơiđêu, chơiđua, chơixâu, chơpmăt, chutoan, chubiên, chuđiêm, chuđông, chukiên, chusoai, chualet, chualom, chuaxot, chuađât, chuânbi, chuânđô, chumgưi, chungta, chuôila, chuôisư, chuôiva, chupđen, chưđiên, chưđông, chưtong, chưviêt, chưatri, chưilôn, chưirua, chưngđô, chưngli, chưngto, cohương, cogianh, cotranh, conghia, coitrân, conđiêm, congiap, conquay, conruôt, contrai, conphai, congvăt, congvut, copnhăt, côphong, côquanh, côphiêu, côhương, côixuân, côngbao, côngham, cônghâu, cônghưu, côngkhu, cônglao, cônglâp, côngmâu, côngpha, côngphu, côngqua, côngquy, côngsai, côngtai, côngtao, côngtâm, côngthu, côngthư, côngtoi, côngtia, côngvât, cônghoa, côtliêu, côtxăng, cơduyên, cơtrăng, cơmrang, cuabiên, cuađông, cungđao, cunghoa, cungkeo, cungphi, cungkhô, cungbai, cungvai, cuôinăm, cuôikêt, cuôngoi, cuônxeo, cuôngsi, cuthưng, cưtuyên, cưabiên, cưahiêu, cưakhâu, cưakinh, cưaminh, cưaphât, cưasông, cưathoi, cưatrơi, cưaviên, cưaquây, cưngđâu, cươigăn, cươigop, cươikha, cươimat, cươipha, cươitum, cươixoa, cươngvi, cươngđô, cươngep, cưtgian, cưumang, cưuphâm, cưusinh, cưusông, cưutinh, cưuviên, cưubinh, cưuthân, cưuthơi, cưutrao, dathuôc, dachiên, dahương, daiđuôn, dailưng, daichân, dangvoc, danhcâm, danhlơi, danhmuc, danhtưu, daođông, daonhip, daoquăm, daotiên, daotông, daynghê, dămhông, dămphân, dămrưng, dămxanh, dâmđang, dâmloan, dânbiêu, dânchơi, dâncươi, dânđiêm, dânrươu, dânthuy, dâubong, dâuchôi, dâumăng, dâunhơt, dâuthơm, dâucông, dâulăng, dâulưng, dâunhăc, dâutich, dâychun, dâycung, dâyđiên, dâyloan, dâylưng, dâysông, dâythep, dâythun, dâyxich, dâybinh, dechưng, deploan, deptiêm, dêngươi, dichưng, dichung, dihương, dichbao, dichmay, diêclưa, diêmbâu, diêncam, diênđat, diêntâp, diêntâu, diênmao, diêpluc, dinhluy, dipchây, diungot, doanhsô, donsach, dongtôc, dôithưa, dôinươc, dơchưng, ductinh, ducvong, dunghoa, dungmao, dungmôi, dungsai, dungtha, dungthư, dungbưa, dungcam, dungkhi, dungtâm, duylinh, duynhât, duythân, duythưc, duyêncơ, duyênsô, dưphong, dưtuyên, dưahông, dưaxiêm, dươngxi, dưtđiêm, đachiêu, đaluông, đanhiêm, đatruân, đathông, đaphiên, đaichâu, đainươc, đaingoc, đailươc, đaiphâu, đaiquân, đaithân, đaituân, đamluân, đamtiêu, đamcươi, đancheo, đanviêt, đandươc, đanghem, đangtâm, đangphi, đangsâm, đangtri, đanhbăt, đanhbât, đanhbom, đanhcăp, đanhdâu, đanhgio, đanhguc, đanhmât, đanhmui, đanhrăm, đanhrơi, đaobinh, đaocung, đaokiêm, đaoquôc, đaodiên, đaohăng, đaohiêu, đaoluât, đaophât, đaotrơi, đapbăng, đaulong, đaunhoi, đaybiên, đăcdung, đăchiêu, đăcbiêt, đăcmênh, đăcphai, đăctinh, đăngcai, đănghoa, đăngtai, đăngsau, đăngcâp, đăngcâu, đănglâp, đăngthê, đăngcay, đătchân, đăthang, đătvong, đâmhong, đâmhông, đâmliêu, đânthôi, đâthiêm, đâtliên, đâtnươc, đâtrưng, đâubang, đâuhang, đâulong, đâulươi, đâungăm, đâunươc, đâusach, đâuthai, đâutiên, đâuxanh, đâuloai, đâurông, đâymanh, đemlong, đenthui, đentrui, đenchơp, đenchum, đenhiêu, đensach, đentrơi, đenvach, đeobông, đeohang, đeplong, đeptrai, đêcương, đêkhang, đêphong, đêxương, đêvương, đêtrinh, đêmngay, đêmnhac, đêmbong, đêmthuy, đêntuôi, đêukhăp, đêucang, đihoang, điatrâu, điacưng, điachân, điachât, đianguc, điaphân, điatâng, đichtôn, đichvân, điêmanh, điêmbao, điêmcao, điêmsan, điêmtưa, điênbao, điênhoa, điênlưc, điênmay, điêntrơ, điêpbao, điêpngư, điêpvân, điêutan, điêutoa, điêutra, điêuhoa, điêutôc, điêuươc, điêuvân, điêuhoc, điêubat, điêucay, điêuông, điêuvăn, điêunay, đinhrâu, đinhrêp, đinhcao, đinhtrê, đinhươc, đinhmưc, đinhtâm, đolương, đoquach, đoankêt, đoanphi, đoanthê, đoanhâu, đoangvi, đoiphen, đoikhat, đoingâu, đoirach, đomdang, đonrươc, đontiêp, đongcưa, đongdâu, đonghôp, đongtau, đongvai, đôchưng, đôquyên, đôtrong, đôlương, đôcbinh, đôcsuât, đôcdiên, đôcnhât, đôcthân, đôctinh, đôichân, đôichut, đôitruy, đôithay, đôichât, đôingâu, đôisach, đôisanh, đôixưng, đôibang, đôibong, đônkiêp, đônthuy, đôngbăc, đôngchi, đôngbac, đôngbao, đôngcam, đôngcâp, đôngdao, đôngduc, đônghao, đônghoa, đônghoc, đôngloa, đôngmưu, đôngquê, đôngquy, đôngtâm, đônglưc, đôngtac, đôngvât, đôpchat, đôtbiên, đôtkhơi, đôtkich, đôtnhâp, đơichot, đơisông, đơithua, đơnchât, đơnthưc, đơtdich, đuachen, đuagiơn, đungmưc, đuôchoa, đuôisam, đưabong, đưatiên, đưatinh, đưctinh, đưngcai, đưnglơp, đưngtim, đươcgia, đươcmua, đươcthê, đươngbê, đươngbô, đươngsa, emchông, epduyên, ênhruôt, gathiên, gackinh, gachmen, gachnôi, ganruôt, gaonươc, găpnhau, găpthơi, gâmtrơi, gâpkhuc, gâynhom, ghelươn, ghenươc, gheruôi, ghentưc, ghepđôi, ghepnôi, ghêtreo, giahuân, gianhâp, giathân, giakhăn, giakhom, giabuôt, giatrân, giacthư, giamcưu, giambơt, giamcân, giamnhe, giamsut, giamtho, giamtôc, giamtrư, giamxoc, giamđôc, giandâm, giankho, giankhô, gianlâu, gianphu, giantăc, gianphô, gianươc, gianyêu, gianthơ, gianthu, gianhve, giaobưu, giaocăt, giaocâu, giaođâu, giaohen, giaohơp, giaohưu, giaokêt, giaolưu, giaonôp, giaoươc, giaobât, giaochu, giaodân, giaoduc, giaothu, giapmăt, giapnăm, giaybêt, giaybôt, giaydep, giayxeo, giătkhô, giâchoa, giâchoe, giâcnam, giâmđap, giâmdoa, giâtlưa, giâutên, giâylat, giâydep, giâyxeo, giâyanh, giâybac, giâyban, giâybao, giâyloc, giâylôn, giâyrap, giâysap, giâysơn, giempha, gieocâu, gieocây, gieorăc, gieovân, giêncơm, giêucơt, gionrum, giotbăn, giotmau, giôchap, giơchêt, giơkhăc, giơphut, giundep, giunđât, giunđôt, giunmoc, giuntoc, giupsưc, giưchân, gocquay, goithâu, gomnhăt, gopđiên, gopnhăt, gotchân, gôcphân, gôiloan, gôisach, gơmchưa, gươmđao, hađương, hailong, haiđăng, haiđông, haiquân, hailươm, hamrăng, hamtiêu, hangđâu, hanglôi, hangtâm, hangxom, hangmuc, haokiêt, haonươc, haplong, hatlươn, hatrong, haybiêt, hăngmau, hăngsay, hâtcăng, hâubong, hâutươc, hepbung, hêđơnvi, hêtrong, hêtlong, hêtnươc, hiêmoan, hiêmđôc, hiêmsâu, hiêmtrơ, hiêmgăp, hiênđưc, hiênđat, hiênmau, hiênvât, hiêpdâm, hiêplưc, hiêptac, hiêpươc, hiêpvân, hiêulâm, hiêusăc, hiêulưc, hiêuưng, hoađăng, hoagiây, hoaliêu, hoatiên, hoatiêu, hoatrôi, hoatươi, hoaviên, hoađông, hoatrôn, hoacông, hoađiêm, hoanguc, hoadươc, hoakiêp, hoaisơn, hoancâu, hoanlưu, hoantuc, hoanđôi, hoangsơ, hoangvu, hoangđê, hoangki, hoangtư, hoatđâu, hoatlưc, hoăcgia, hocbông, hocđiên, hocquan, hocviên, hoicung, hoitran, homgian, hongbet, hongmat, hongcôi, hongcôt, hôquang, hôngươi, hôtương, hôiloan, hôixuân, hôisuât, hôiđoan, hôiquan, hônxiêu, hôngiao, hônxươc, hôngbao, hôngcâu, hôngđao, hônglâu, hôngmai, hôngmao, hôngquê, hôngtâm, hôngđit, hôpquet, hôtxoai, hơiđông, hơingat, hơilong, hơpđông, hơpquân, hơptang, huânđao, hungbao, hungtai, hungtâm, hungdôi, huyđông, huybang, huydiêt, huyênao, huyênbi, huyênvi, huyênbô, huyênli, huyêtap, huyêtmô, huytgio, huytsao, hưaquôc, hưngbai, hưngtri, hươngâm, hươngbô, hươngca, hươngli, hươnglô, hươngvi, hươngđi, hươusao, hưubông, hưubang, hưubiên, ichdung, kembông, kemtươi, kemcanh, keocanh, keobông, keođăng, kêtbăng, kêtdinh, kêtđoan, kêtđong, kêtgiao, kêtluân, kêutrơi, kêuvang, khabiên, khadung, khaibut, khaicăn, khaisơn, khaitâm, khaitrư, khamxet, khanđăc, khangcư, khaocưu, khayđen, khăcsâu, khănđep, khăngoi, khăntay, khăntua, khănxêp, khăpnơi, khâmban, khâmsai, khânyêu, khânvai, khâuđôt, khâuvăt, khâuđôi, khâungư, khâutai, khâutrư, kheođây, kheotay, khêđong, khêugơi, khiquan, khiquân, khicông, khidung, khiđông, khiêpsơ, khiêutô, khotang, khovang, khongưi, khonuôt, khotrôi, khoađâu, khoamuc, khoanôi, khoalâp, khoaimơ, khoaitư, khoiđen, khoilưa, khomgia, khôcưng, khôrang, khôvang, khônloi, khôngbu, khôngle, khơimao, khơiđâu, khơisăc, khubiêt, khurưng, khucnôi, khuêbôn, khuêmôn, khungbô, khuybâm, kiphung, kitrung, kicương, kilương, kichưng, kichban, kiêmtoa, kiêmhoa, kiêmhoc, kiêmngư, kiêmsat, kiêmthư, kiêmtra, kiêmươc, kiêntâm, kiênlâp, kiênlưa, kiêntao, kiêntâp, kiêncao, kiêngcư, kiêngde, kiêngsơ, kiêtxac, kiêtlưc, kiêtsưc, kiêubac, kiêubao, kiêudân, kiêusưc, kiêutoc, kiêutay, kimbăng, kimcang, kimđông, kimhoan, kimngoc, kimsông, kinhlac, kinhqua, kinhtơm, kinhbâm, kinhlao, kinhlup, kinhmat, kinhrâm, kinhyêu, kipchây, kiptrưc, lamiêng, lacđiêu, lactiên, laicăng, lairong, laisuât, laibuôn, lamđông, lambăng, lamcông, lamgiây, lamkiêu, lamnghê, lamnhuc, lamphuc, lamquen, lamthân, lamthây, lamtheo, lamthuê, lamtiên, lamtinh, lamtron, lamviêc, lamvươn, lamxăng, lamxiêc, lamdung, lanđiêu, langbăm, langsoi, langbep, langxom, langtri, langphi, langxet, lanhduc, lanhvưc, lanhmăt, laocông, laodich, laođông, laophôi, laothưc, laoxươc, layđông, lămđiêu, lănquay, lănqueo, lăngtâm, lăngtri, lăngtru, lăngdiu, lăngtai, lăngcâm, lâmbênh, lâmnguy, lâmsang, lâmsinh, lâmthơi, lâmviên, lâmthan, lâpcông, lâpđông, lâphiên, lâpkhăc, lâpquôc, lâtngưa, lâtnhao, lâuhoăc, lâungay, lâuhông, lâuxanh, lâyđươc, lâynhau, lêdương, lêđương, lênghia, lêngoai, lêthuôc, lênhcâm, lihương, litương, liêcmăt, liêmvat, liêmgot, liêncâu, liênhơp, liênkhu, liêntuc, liêntay, liêuhôn, linhcam, linhcâu, linhcưu, linhmuc, linhvưc, linhtâp, linhtây, lophiên, loquanh, loaisuy, loaithê, loaitrư, loandâm, loansăc, loanthi, loantri, longthê, longduc, longquê, lôthiên, lôtrinh, lôcxoay, lônkiêp, lônpheo, lôngcăm, lôngđât, lônghut, lôngmao, lôngmay, lôngsây, lơduyên, lơmiêng, lơikhen, lơidanh, lơidung, lơisuât, lơntuôi, luachet, luanươc, luatrơi, luânhôi, luângia, luântôi, luâtgia, luâthoc, lucbinh, luchông, lucnghê, lucphâm, lucsoan, lucsoat, luibươc, lungbăt, luônthê, luythưa, luytiên, luyênai, luyêntư, lưabinh, lưatinh, lưatuôi, lưachon, lưcđiên, lưngđôi, lươcday, lươcmau, lươicâu, lươiđan, lươtvan, lươtxem, lưudanh, lưudiên, lưuđông, lưumanh, lưuniêm, lưuvong, lưuphao, mavương, mađương, machleo, machque, machsui, machtuê, machvăn, maibông, maidong, maiphuc, maicheo, mankich, mankiêp, mangvui, mangcâu, mangxôi, manhđât, manhlưc, manhlơi, maoxưng, matlong, matrươi, matkiêp, matnghê, mauhông, maunươc, mauphân, maughen, mayđiên, maygiăt, maykhâu, maynươc, mayquet, maytiên, maytinh, maytrơi, măcbênh, măcphai, măcđinh, măclong, măcthây, măctinh, mănchat, măngcut, măngset, măngsưa, măngtây, mătkinh, mătlươi, mătxanh, mătxich, mătbiên, măthang, mătkhac, mătnươc, mătphai, mătphân, mătrông, mântiêp, mâtcông, mâtcươp, mâtlong, mâtviêc, mâtdanh, mâthiêu, mâtlênh, mâugiao, mâuchôt, mâudich, mâykhoi, mâyxanh, mâythuơ, mechông, meoxêch, metkhôi, mêcuông, mênphuc, mênhbac, mênhgia, mêtnghi, mêtnhoc, miênsao, miênthư, miêntrư, minhxac, minhxet, motrăng, mocrăng, mocsưng, mongchơ, mongđơi, mongươc, mongket, mongtai, mongtay, motsach, môphong, môctinh, môihang, mônphai, môngđit, môngtơi, môngcut, môngươc, môtchap, môtlong, mơtoang, mơichao, mơithâu, mơicưng, muaviêc, muadich, muađông, mucđông, muckinh, muilong, mungtơi, muôiđen, muônđơi, mưadông, mưangâu, mưaphun, mưcsông, mưctăng, mưnghut, mươptây, mưuphan, mưusach, mưusinh, mưutinh, mưutoan, namphuc, namtươc, natrươu, nămtuôi, nămqueo, nemchao, nemchua, nêmtrai, ngaicưu, ngaođơi, ngathơi, ngatmui, ngaymăt, ngayrâu, ngayđêm, ngayhôi, ngaymôt, ngayrăm, ngayxâu, ngătlơi, ngâmsưa, ngâplut, ngâpmăt, ngâtxiu, ngâulưc, ngâydai, ngâythơ, ngâysôt, ngheđâu, nghelom, nghelơi, nghetăm, nghemăt, nghêđơi, nghêrăm, nghimat, nghitay, nghisuy, nghilưc, nghiacư, nghiađê, nghiatư, nghiavu, ngoailê, ngoaicô, ngoaicơ, ngoaitê, ngoaivu, ngocđâu, ngocbôi, ngocpha, ngocthê, ngoctim, ngoibut, ngoilưa, ngoimâu, ngomdây, ngotbui, ngotlim, ngotsăc, ngôibau, ngôiđâu, ngôisao, ngôithư, ngôivua, ngôibêt, ngơitay, nguphâm, nguclai, nguctôi, nguycâp, nguyhai, nguytao, ngưđiêu, ngưliêu, ngưamăt, ngươila, ngươime, ngươita, nhadươi, nhatiêu, nhacmâu, nhaobet, nhaycâu, nhayđâm, nhaymui, nhayvot, nhayđup, nhaykep, nhaymăt, nhăclai, nhâpcôt, nhâpvai, nhâtlam, nhâtmưc, nhâtbao, nhâycao, nhâymua, nhâysao, nhâyvot, nhâycam, nhebươc, nhiêmtư, nhiêmxa, nhiêmsơ, nhiêmvu, nhiêtđô, nhiêusư, nhiêuxa, nhotuôi, nhombêp, nhôilăc, nhơtiêc, niêmtây, niêuđao, noikhay, noiphet, noithâm, noithêm, nôighep, nôikhoa, nuôibeo, nuôicây, nuôitha, nuôtlơi, nutgiao, nưabuôi, nươcbot, nươcdai, nươcđai, nươcđôi, nươcgao, nươchai, nươchoa, nươcleo, nươcmau, nươcmay, nươcmăt, nươcmui, nươcrut, nươcsôi, nươcvôi, nươcxao, nươcxôt, oaihung, oankhôc, oankhuc, oanghet, ongbươm, ongchua, ongruôi, ongmươt, ôchương, ôngtrơi, ôngtrum, ôngđiêu, ôngkhoi, ôngtiêm, ơtruông, phabong, phalưng, phatrôn, phakiêu, phalươi, phanươc, phaquây, phatrân, phaidâu, phaiđon, phaimăt, phaimôn, phaiyêu, phamtuc, phamlôi, phamquy, phamtôi, phamtru, phanbôi, phanđôi, phanlưc, phantăc, phanxet, phaocâu, phaođôn, phaocôi, phaodây, phaotre, phatduc, phatđơn, phatlưu, phatrây, phatsâu, phatđên, phatgoc, phatmôc, phăngli, phâmgia, phânbao, phânbăc, phânbua, phânđam, phânđao, phânđôi, phânmuc, phânrac, phânvai, phânvua, phânxet, phâncam, phânqua, phânrôm, phânbac, phâtđai, phâtđan, pheđang, phengla, phetlac, phêquan, phicang, phicông, phiđoan, phingưa, phitang, phixuât, phibang, philong, phiabăc, phiatây, phiêmdu, phiênâm, phiênla, phiênma, phobang, phocông, phogiam, phoquan, photông, phongba, phongbê, phongbi, phongđô, phongkê, phongtư, phongvi, phongôc, phongve, phongvê, phongxa, phongsư, phonguê, phôdiên, phôbiên, phôdung, phôniêm, phôquat, phôibao, phôimau, phơibay, phơimau, phơtđêu, phơtqua, phutram, phutang, phutrâm, phudoan, phusong, phutrơi, phuđông, phugiao, phukiên, phutrôi, phuclơi, phuctra, phuclăn, phuctôi, phuitay, phumsoc, phunmưa, phungsư, quatăng, quabong, quakiêp, quathưc, quatinh, quachen, quagiâc, quatrơi, quatrơn, quaiđơm, quaivât, quanchê, quantâm, quanđôc, quantri, quanchi, quanthê, quantro, quangâm, quanhco, quatcây, quatgio, quathom, quatkeo, quaycop, quaylen, quayđơm, quânbai, quânbao, quânchê, quânđôi, quânham, quânkhi, quânlưc, quânphi, quânđao, quânlot, quânthê, quânvơt, quântri, quângmơ, quâyđap, quâyđao, quâypha, quâyrôi, quediêm, quenhơi, quenmăt, quentay, quetdon, quôcdân, quôcđao, quôcgia, quôclâp, quôcngư, quôcthê, quôcthư, quôcvăn, quơmăng, quơphat, quycông, quyđinh, quyhang, quypham, quyphât, quythân, quytiên, quytinh, quytich, quydanh, quyhiêm, quyphai, quyêncô, quyêndô, rachiêu, ramiêng, rangươi, ratuông, ranhvăt, ranhmăt, raochăn, raogiâu, raudiêp, raughem, raugiên, raungot, rausăng, rausông, rauthơm, răngcâm, răngcưa, răngham, răngsưa, răngvâu, răpđinh, rânbươc, râychêt, remchâu, rengiua, reomưng, rialông, riêngle, riêngtư, rocgiây, rôibeng, rôibung, rôiloan, rôinươc, rôitung, rôtlong, rơpbong, rumbeng, rungcam, ruôisao, ruôngbo, ruôngma, ruôtgan, ruôtgia, rutkhoi, rưatiên, rưaqueo, rưngcâm, rưngtia, rươcdâu, rươmtai, rươubia, rươucâm, rươucân, rươuche, rươucôn, rươunêp, rươunho, rươutăm, satrung, sachdân, sachđen, sachmăt, sailêch, sangiât, sanphâm, sanxuât, sangđôc, sangloc, sangchê, sanglâp, sangloe, sangmăt, sangrưc, sanhđôi, saobăng, saochep, saochôi, saochup, saothuy, saodiêu, saorông, satnhâp, sauchot, săcdiên, săclanh, săclênh, săcluât, săcthai, săcthuê, sănđuôi, săpđông, săphang, sâmbanh, sâmvang, sânchơi, sântrơi, sâpbong, sâpngưa, sâptiêm, sâubênh, sâuhoăm, sâulăng, sâurăng, sâurông, sâuthăm, sâuđông, sâutham, sâythai, sênhtay, sêuvươn, sitương, siachân, siêudân, siêuđao, siêutân, siêutôc, sinhduc, sinhlưc, sinhvât, sinhlây, sohuyêt, soaiphu, soilang, songphi, songtâu, songbac, songđôi, songhec, sôbitrư, sôdương, sôlương, sôngươi, sônhiêu, sôphiêu, sôngcai, sôngđao, sôngthu, sôngdao, sôngđât, sônglai, sôngmai, sôngmui, sôtlanh, sơnhiêm, sơtuyên, sơthuôc, sơmtrưa, sơnmach, sơnphao, sơnthuy, sơntrai, suâtđôi, suâtvôn, sungbai, sungđao, sungcôi, sunghơi, sungkip, sungmay, suôtđơi, sutgiam, suybiên, suydiên, suyđoan, suygiam, suykiêt, suyngâm, suynghi, suyrông, suytinh, suyvong, suytnưa, sưaminh, sưckhoe, sưcmanh, sưnghup, sưngtêu, sưngvêu, sươngmu, sươngma, sưudich, tadương, tacdung, tacđông, tacphâm, tachđôi, taihông, tainghe, taiphôn, taiương, taicông, tailươc, tainghê, tainhâp, tamcông, tamdiên, tamkhôi, tamliên, tamquân, tamsinh, tamdưng, tamvăng, tankhôc, tanphêu, tangchê, tangchu, tangđơm, tangphu, tanhgio, taophân, taoquân, taodưng, tapdich, taubiên, tauchâm, tauđiên, taungâm, taychân, taychơi, taykhâu, taynghê, taysung, tayđinh, tayliêp, tăchong, tăclươi, tăcrang, tămbông, tămdang, tăngqua, tâclong, tâcvang, tâmbênh, tâmcanh, tâmgiao, tâmlinh, tâmphuc, tâmoanh, tâmphao, tâmpheo, tâmsung, tâmvông, tâmvung, tâmxich, tâmlong, tândươc, tânkhoa, tânlich, tânphuc, tânhiêu, tângbôc, tânglơp, tâpcông, tâpđoan, tâpkich, tâpquan, tâunhac, tâycung, tâylich, tâyđinh, têncươp, thabông, tharăng, thalong, tharong, thamvân, thamsâu, thanbeo, thancui, thangây, thangâm, thangđô, thangđu, thaodân, thaomôc, thaolui, thaođơi, thayđôi, thaylơi, thăngbô, thăngcư, thăngdư, thâmcăn, thâmđôc, thâmsơn, thâmkin, thâmlen, thâmcưu, thângia, thânxac, thânyêu, thânlưc, thânsăc, thâpkem, thâpcan, thâpđao, thâpluc, thâucam, thâuđao, thâyboi, thâycai, thâydui, thâyđia, therông, thevang, themvao, theolơi, thepcau, thêloai, thêcông, thêgian, thêgiao, thêmang, thicông, thimang, thilang, thiquan, thiêmsư, thiêncô, thiêncơ, thiêncư, thiênđô, thiênma, thiênsư, thiênuy, thiênac, thiênxa, thiêusô, thiêunư, thodiên, thoaươc, thoaibô, thoclua, thocsâu, thôvung, thôngơi, thôquan, thôisơn, thôinâu, thônlac, thônquê, thônxom, thôngcu, thônglê, thôngsư, thôngkê, thôngli, thôngma, thơmông, thơngây, thơcung, thơvong, thơđiên, thơngoa, thơngôi, thơiđam, thơivân, thơmlây, thơmnưc, thơmsưc, thulươm, thucông, thuđoan, thuđông, thugiao, thuakem, thuânli, thucbeo, thucđây, thucđia, thuêbao, thungxe, thuôcđo, thuôcla, thuôcmê, thuôcmơ, thuôcrê, thuơnay, thuycâm, thuyđao, thuylao, thuylôi, thuylơi, thuylưc, thuymac, thuymăc, thuysan, thuyvăn, thưđiêm, thưđông, thưgian, thưquan, thưsong, thưviên, thưviêc, thưliêu, thưabâm, thưaluc, thưcdây, thưcgia, thưcdân, thưcđia, thưcđơn, thưclơi, thưcsan, thươcđo, thươcke, thươcso, tisương, tichgop, tichluy, tiêcmăn, tiêmbăp, tiêmlưc, tiêmcân, tiêncam, tiênhao, tiênbac, tiêncua, tiênđao, tiênđuc, tiênkhu, tiênquy, tiênđưa, tiênhoa, tiêngdư, tiêngla, tiêpcân, tiêpcây, tiêpcưu, tiêpdân, tiêpđon, tiêpmau, tiêpsưc, tiêpưng, tiêpvân, tiêpxuc, tiêpbao, tiêuban, tiêudao, tiêuđôc, tiêuhao, tiêuhoa, tiêuhôn, tiêungư, tiêupha, tiêusăc, tiêucao, tiêudân, tiêuhan, tiêuhoc, tiêulân, tiêuman, tiêunao, tiêusan, tiêuxao, tiêulâm, tinchâp, tinphuc, tinhcâu, tinhdâu, tinhloc, tinhlưc, tinhxac, tinhxao, tinhbao, tinhcam, tinhduc, tinhđâu, tinhluy, tinhyêu, tinhdây, toađăng, toancâu, toanlưc, tocngưa, tocxanh, toimang, tomlươc, tonglai, tongphu, tôchang, tôcbiêu, tôcdanh, tôcđoan, tôingay, tôikhân, tôidanh, tôipham, tômcang, tôngiao, tônmiêu, tônphai, tôngchi, tôngmau, tôngđai, tônghoa, tônghơp, tôngkho, tônglưc, tôngsăp, tôngkhư, tônglao, tơduyên, trachâm, trabênh, traicây, traichu, tramđen, tranđây, trangâm, trangbi, trangki, tranglê, trangsi, trangsư, tranhcư, traođôi, traogưi, traolưu, traudôi, trayhôi, trăcđia, trăngâm, trăngio, trăngda, trâmanh, trâmkha, trânbao, trâncam, trânđơi, trânluy, trângiư, trânyêm, trânđia, trânmac, trânmưa, trâucho, trâugie, trâunai, trâungô, trâyhôi, tremăng, treodai, treocưa, treomay, trêugan, trichâu, trihoan, tridung, trikhôn, trimang, tribênh, triquôc, triêuca, trinhđô, triumên, trochơi, trocươi, trochêu, trocphu, trongâm, trongha, trongli, trôidây, trômcăp, trômvia, trônkim, trônphu, trơkhâc, trơminh, trơngai, trơnghê, trơgiao, trơgiup, trubinh, truchân, trusinh, trucđao, trucmai, truclăn, truclơi, trungbô, trungcô, trungđô, trunglô, trungsi, trungvê, trungvi, trungcư, trungkê, trungsô, truybưc, truycâp, truyhoi, truyvân, truylac, trưgian, trưphuc, trưquân, trưdanh, trưcban, trưngca, trươcba, tudương, tunghia, tuânbao, tuângiơ, tuânlôc, tucbiên, tucdanh, tuêcông, tuiphân, tuibong, tuixach, tungđam, tunglâm, tungxeo, tuôihac, tuôihoa, tuyrăng, tuychon, tuyhưng, tuynghi, tuyphai, tuyviên, tuysông, tuyênbô, tuyênxư, tuyêncư, tuyênmô, tuyênvi, tưdoanh, tưkhông, tưnhiêm, tưchiên, tưngoai, tưkhoai, tưhuyên, tưkhiêm, tưnghia, tưphong, tưquyên, tưcgiân, tưcminh, tưnglơp, tươikhô, tươnghô, tươngki, tươngvi, tươnglê, tươngsi, tươngsô, tưuđiêm, uôngphi, uyphong, uynhiêm, uyênbac, ưngkhâu, ươcđinh, ươcmong, ươcmuôn, ươctinh, ươcvong, ươplanh, ươpngâu, ươtnhem, ươtsung, ưuphiên, vachăng, vamiêng, vachmăt, vanthôi, vangdây, vangdôi, vangcôm, vangêch, vanghoe, vanghưc, vangkhe, vanglui, vangrôm, vangtâm, vangtây, vaymươn, vaytiên, vănkhoa, vănliêu, vănmiêu, vănphai, vănpham, vănxuôi, văngtuc, vănghoe, văngteo, vânxoay, vânxuôi, vânglơi, vâtdung, vâtkinh, vâtliêu, vâtmang, vâtnuôi, vâycanh, vâyđoan, vengoai, vêtcham, vikhuân, vilương, vitrung, vichông, vichưng, vituyên, viphong, vichung, viêclam, viêmgan, viêntrơ, vinhquy, vinhcưu, vitquay, vođương, votrang, votương, vocdang, voinươc, voirông, vomcanh, vomtrơi, vongcâm, vongđai, vongđâu, vongđêm, vongtay, vongthi, vongmac, vongtôc, vôchưng, vôduyên, vôlương, vônghia, vôphươc, vôtrung, vôtuyên, vơhoang, vơtiêng, vơchông, vukhông, vutrang, vuichân, vuilong, vuimưng, vungphi, vungcao, vungcâm, vungđât, vungđêm, vunglom, vungdai, vưalong, vưngtâm, vươnhoa, vươntre, vươngba, vươngki, vươtbâc, vươtcan, vươtcâp, vươtrao, xaphong, xahương, xacđinh, xacminh, xacsuât, xamngăt, xanhlet, xanhmăt, xanhmet, xanhrơt, xaođông, xaotrôn, xăngdâu, xăngbây, xâmcanh, xâmlăng, xâmlươc, xâmthưc, xâuchơi, xâutinh, xâydưng, xehương, xemngay, xemtuôi, xemvưng, xetđoan, xêpbăng, xêphang, xichđao, xiêtbao, xiêubat, xiêudat, xiêuveo, xinhđep, xoaicơm, xoaytrơ, xoayvân, xoaysâu, xomlang, xomliêu, xomthôn, xongđơi, xôngđât, xônghơi, xôngpha, xôtvang, xuhương, xuânsăc, xuâtban, xuâtgia, xuâtsăc, xucđông, xucpham, xuctiên, xungđôt, xunglưc, xuôngma, xưquyêt, xưngtôi, xưngđôi, xươngbô, xươngâm, xươngca, yêngiâc, yênkhâu, yênmach, yêukinh, yêunươc, yêusach, yêutinh, yêulinh, yêulươc