Python: Cài đặt PyICU trên macOS

Lần nào cài PyICU trên macOS cũng báo lỗi. Đầu tiên là không có pkg-config. Ừ thì cài pkg-config. Sau lại báo lỗi liên quan đến thư viện ICU, rồi gói i18n.

Và đây là giải pháp tìm được.

Đầu tiên là dùng brew cài đặt hai gói pkg-configicu4c:

brew install pkg-config icu4c

Sau rồi đặt tạm các biến môi trường:

export PATH="/usr/local/opt/icu4c/bin:/usr/local/opt/icu4c/sbin:$PATH"
export PKG_CONFIG_PATH="$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/opt/icu4c/lib/pkgconfig"

Và quan trọng nhất là dùng đúng thư viện libstdc++ (nếu không nó sẽ báo lỗi liên quan đến phiên bản ICU và gói i18n):

unset CC CXX

Sau cùng là cài đặt như bình thường:

pip install --no-binary=:pyicu: pyicu

Chuyên mục:

,