Python: Loại bỏ dấu thanh điệu tiếng Việt

Hôm trước, khi tạo ảnh đại diện dự phòng cho bài, có đoạn anh dùng PHP để bỏ dấu thanh điệu. Thực ra trước đó ở Dự án S anh đã làm chuyện ấy bằng Python.

Nay không có việc gì nên viết lên đây cho đỡ quên.

def remove_tonemark(string : str):
  from_ = [
    '[àảãáạ]', '[ằẳẵắặ]', '[ầẩẫấậ]',
    '[ÀẢÃÁẠ]', '[ẰẲẴẮẶ]', '[ẦẨẪẤẬ]',
    '[èẻẽéẹ]', '[ềểễếệ]', '[ìỉĩíị]',
    '[ÈẺẼÉẸ]', '[ỀỂỄẾỆ]', '[ÌỈĨÍỊ]',
    '[òỏõóọ]', '[ồổỗốộ]', '[ờởỡớợ]',
    '[ÒỎÕÓỌ]', '[ỒỔỖỐỘ]', '[ỜỞỠỚỢ]',
    '[ùủũúụ]', '[ừửữứự]', '[ỳỷỹýỵ]',
    '[ÙỦŨÚỤ]', '[ỪỬỮỨỰ]', '[ỲỶỸÝỴ]',
  ]

  to_ = [
    'a', 'ă', 'â', 'A', 'Ă', 'Â',
    'e', 'ê', 'i', 'E', 'Ê', 'I',
    'o', 'ô', 'ơ', 'O', 'Ô', 'Ơ',
    'u', 'ư', 'y', 'U', 'Ư', 'Y',
  ]

  for i, c in enumerate(from_):
    string = re.sub(rf"{c}", to_[i], string)

  return string