Không hề tuỳ tiện

Sở dĩ “yếu” được viết là “yếu” mà không phải là “iếu” bởi vì những gì bị coi là “yếu” thường phải xếp sau, do đó viết là “yếu” thì nó sẽ là âm tiết cuối cùng trong danh sách các âm tiết tiếng Việt có nghĩa (xếp theo thứ tự bảng chữ cái).


Chuyên mục: