Thầy Thuyết

Với một người nổi tiếng thì rảnh có nghĩa là ở nhà, không đi đâu. Còn việc tiếp vài ba lượt phóng viên đến hỏi đủ thứ chuyện thì không tính.