Năm 2009 chụp gì ở trường Nhân văn?

Năm 2009 đã qua, ngày đầu tiên của năm 2010 cũng đã qua. Bỗng dưng muốn nhìn lại trong năm 2009 mình đã chụp những thứ gì ở trường Nhân văn. $ cd /media/Origin/USSH/2009 $ find . -type d | sed -r -e '/(tagged|Deleted)/d' | sort > 2009ussh.txt $ wc -l 2009ussh.txt 163 2009ussh.txt $… Continue reading Năm 2009 chụp gì ở trường Nhân văn?

2009: Đầu đường xó chợ

So với năm trước thì năm nay thể loại này chả được cái nào tạm gọi là. Nói chung là thất bại. Có lẽ là do lười đi, lười chụp hơn trước. Hoặc cũng có thể trình mình mãi chỉ có thế, không khá lên được thì tức là sẽ bị "thoái hoá". Thể loại… Continue reading 2009: Đầu đường xó chợ