Lỗi nghiêm trọng trong joomla-1.0.4-vi

May mà ku Hoàng Giáp (foryou) thông báo trên diễn đàn nên mình mới phát hiện ra là vietnamese.php thiếu cả đống DEFINE.

< DEFINE('_PN_LT','&lt;');
< DEFINE('_PN_RT','&gt;');
< DEFINE('_SEARCH_MESSAGE','Search term must be a minimum of 3 characters and a maximum of 20 characters');
< DEFINE('_SEARCH_ARCHIVED','Archived');
< DEFINE('_SEARCH_CATBLOG','Category Blog');
< DEFINE('_SEARCH_CATLIST','Category List');
< DEFINE('_SEARCH_NEWSFEEDS','Newsfeeds');
< DEFINE('_SEARCH_SECLIST','Section List');
< DEFINE('_SEARCH_SECBLOG','Section Blog');
< DEFINE('_PDF_GENERATED','Generated:');
< DEFINE('_PDF_POWERED','Powered by Joomla!');

Vậy mà Joomla! nó chẳng ý kiến ý cò gì, vẫn chạy vo vo :(.

Thế là phải vội vã cắt–dán–dịch–đóng gói–scp–…

Mất uy tín quá 🙁


Chuyên mục:

Từ khoá: