Chuyên mục
~/.history Máy tính

Chia sẻ màn hình qua Internet mà chả phải cài thêm phần mềm

Nhờ Screen Sharing, nếu đường truyền đủ nhanh thì dù ở bất kì đâu anh cũng có thể điều khiển iMac như thể là nó đang ở trước mặt mình.