Giáo sư Don Quixote Phạm Vĩnh Cư

Kể ra cái mặt mình càng ngày càng nhẵn, mời trà không uống, mời nước không uống, mời rượu thì gật ngay. Uống rượu tây bằng chén trà kể cũng hay, trông giống nước vối.

Dịch giả Phạm Vĩnh Cư tại phòng làm việc. Hà Nội, chiều nay.
Dịch giả Phạm Vĩnh Cư tại phòng làm việc. Hà Nội, chiều nay.

Chẳng biết nên gọi ông cụ là gì, Giáo sư hay dịch giả. Tiêu đề bài viết một kiểu, chú thích ảnh một kiểu, thế là hoà.