Phạm Vĩnh Cư


  • Giáo sư Don Quixote Phạm Vĩnh Cư

    Giáo sư Don Quixote Phạm Vĩnh Cư

    Kể ra cái mặt mình càng ngày càng nhẵn, mời trà không uống, mời nước không uống, mời rượu thì gật ngay. Uống rượu tây bằng chén trà kể cũng hay, trông giống nước vối.