Địa chỉ liên kết thật xinh xắn

Địa chỉ liên kết thật xinh xắn

Sáng nay meovat.net có hỏi về bỏ hết dấu cho địa chỉ liên kết tĩnh và cho xem cái “Nicer permalinks for Vietnamese”[1]. Cái đó chạy thì được nhưng trông hơi buồn cười.

Mình thì mình viết lại như thế này:

<?php
/*
Plugin Name: Pretty Vietnamese permalink
Plugin URI: 
Description:
Author:
Version: 0.1
Author URI:
*/

function remove_vietnamese_accents($text) {
  $from = array(
    '/[àảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậÀẢÃÁẠĂẰẲẴẮẶÂẦẨẪẤẬ]/u',
    '/[đĐ]/u',
    '/[èẻẽéẹêềểễếệÈẺẼÉẸÊỀỂỄẾỆ]/u',
    '/[ìỉĩíịÌỈĨÍỊ]/u',
    '/[òỏõóọôồổỗốộơờởỡớợÒỎÕÓỌÔỒỔỖỐỘƠỜỞỠỚỢ]/u',
    '/[ùủũúụưừửữứựÙỦŨÚỤƯỪỬỮỨỰ]/u',
    '/[ỳỷỹýỵỲỶỸÝỴ]/u'
  );

  $to = array(
    'a', 'd', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y'
  );

  return preg_replace($from, $to, $text);
}

add_filter('sanitize_title', 'remove_vietnamese_accents', 1);

?>

[1]: http://wordpress.org/extend/plugins/nicer-permalinks-for-vietnamese/4 bình luận cho “Địa chỉ liên kết thật xinh xắn”

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.