Lễ hội Cổ Loa

Hôm nay đi lễ hội Cổ Loa. Cứ tưởng là hôm nay chỉ có phần lễ, ai dè các trò chơi đều có cả. Thế là vỡ kế hoạch, dek chụp được gì nên hồn 😥

Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Trước giờ rước kiệu
Trước giờ rước kiệu
Trước giờ rước kiệu
Trước giờ rước kiệu
Đặt tiền công đức tại bàn thờ An Dương Vương
Đặt tiền công đức tại bàn thờ An Dương Vương
Thắp hương trong đền thờ An Dương Vương
Thắp hương trong đền thờ An Dương Vương
Viết giấy công đức
Viết giấy công đức
Lễ tế
Lễ tế
Photo
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Trước giờ rước kiệu
Trước giờ rước kiệu
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Lễ tế
Sau lễ tế
Sau lễ tế
Chuẩn bị rước kiệu
Chuẩn bị rước kiệu
Trước giờ rước kiệu
Trước giờ rước kiệu
Chuẩn bị rước kiệu
Chuẩn bị rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Rước kiệu
Biểu diễn tuồng
Biểu diễn tuồng
Đánh đu
Đánh đu
Đánh đu
Đánh đu
Đánh đu
Đánh đu
Đánh đu
Đánh đu
Thắp hương trước cửa đền
Thắp hương trước cửa đền
Thắp hương trước cửa đền
Thắp hương trước cửa đền
Bắn nỏ có thưởng
Bắn nỏ có thưởng
Bắn nỏ có thưởng
Bắn nỏ có thưởng
Bắn nỏ có thưởng
Bắn nỏ có thưởng
Bắn nỏ có thưởng
Bắn nỏ có thưởng
Bán chuột bạch ở lễ hội Cổ Loa
Bán chuột bạch ở lễ hội Cổ Loa
Giải thế cờ tướng có thưởng
Giải thế cờ tướng có thưởng
Giải thế cờ tướng có thưởng
Giải thế cờ tướng có thưởng
Giải thế cờ tướng có thưởng
Giải thế cờ tướng có thưởng
Cổng chính đền Cổ Loa
Cổng chính đền Cổ Loa
Giải thế cờ tướng có thưởng
Giải thế cờ tướng có thưởng
Cổng tả đền Cổ Loa
Cổng tả đền Cổ Loa
Hát quan họ
Hát quan họ
5000đ bị rơi
5000đ bị rơi
Hát quan họ
Hát quan họ
Hát quan họ
Hát quan họ
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Thi nấu cơm
Múa rối nước
Múa rối nước
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người
Chơi cờ người

Tình hình này là sáng mai lại mò sang. May ra còn vớt vát được một tí.