Bản dịch FireFTP

Bị vợ giận, tức quá, bổ cái fireftp.jar ra dịch. Sau rồi nổi hứng đăng kí tài khoản BabelZilla 😛 .

Lâu lắm rồi không dịch diếc. Trông cái xờ cờ rin sọt cũng tàm tạm:

FireFTP-vi

Trông cái thư mục L10n mốc meo mà buồn cho một kiếp người…


Chuyên mục: