Ít nhưng không thấp

$ du -s ./inbox/
401720
$ find ./inbox/ -type f | wc -l
45552
$ cd inbox/Personal/
$ egrep -m 1 -rl "From: .*<ptlong@gmail.com>" ./ | wc -l
519
$ egrep -m 1 -rl "From: .*<ptlong@gmail.com>" ./N/ | wc -l
308

Tính ra, sau 23 tháng kể từ ngày xin được cái tài khoản Gmail ấy, trung bình 54,5 tiếng mới gửi một lá. Ít như thế là bởi vì còn Y!M, còn Gmail Chat, còn SMS,…

Nhưng 308/519=59,34% thì lại không phải là một tỉ lệ quá thấp.


Chuyên mục: