An nhiên tự tại

Hồi năm thứ 2 hay năm thứ 3 gì đó, cả lớp đang học thì bị “lùa” lên tầng 8 nhà E để xem nhã nhạc cung đình. Đến bây giờ mình vẫn thấy tiếc cho những ai trốn không xem. Cũng không nhớ là hôm đó có GS Trần Văn Khê không. Nhưng từ hồi biết ông đến bây giờ, mình luôn có sự liên tưởng qua lại giữa GS Trần Văn Khê và nhã nhạc cung đình Huế.

Đọc tiếp “An nhiên tự tại”