Month: August 2006

Lại chuyện i/y

Quan điểm của ngonngu.net đối với việc sử dụng i/y được trình bày quá rối…