vẽ trang trí trâu


  • Ban tổ chức muốn vẽ rồng lên trâu

    Ban tổ chức muốn vẽ rồng lên trâu

    Đoán là không đông vui rồi mà cứ cố ở lại. Thực tế còn chán hơn con gián, buồn hơn cả con chuồn chuồn. Nói chung là thiệt đơn thiệt kép.