Chuyên mục
Chuyện khác

Tết cách li Covid-19 nghe gì?

Trong những ngày cách li toàn dân này, xem phim nhiều cũng mệt, anh bèn vào Youtube tìm các bài hát chế lời về chủ đề Covid-19.