Vần nào có nhiều âm tiết nhất?

Thấy một bài thơ lần thứ hai bị cộng đồng mạng xỉ vả trong đó có nhiều ý kiến chê là ép vần, anh Lựợm bèn nhân lúc đợi khách hàng chọn ảnh mà tranh thủ thống kê số lượng âm tiết tính theo vần.

Thứ hạngVầnSố lượng âm tiết
1a/oa166
2ai/oai/uai162
2i/y/uy162
4e/oe/ue149
5ang/oang/uang145
6an/oan/uan137
7ân/uân126
8ê/uê123
8ơ/uơ123
10ao/oao/uao118
11anh/oanh/uanh117
12iên/yên/uyên114
12o114
14âm110
14ô110
16eo/oeo/ueo109
16u109
18ây/uây108
19ay/oay/uay104
20ong102
21ăng/oăng/uăng100
21âu100
23ăn/oăn/uăn99
23ung99
25ôi96
26inh/uynh95
27ông93
28en/oen/uen91
29oi90
30ui86
31ương83
32am/oam82
32ăm/oăm/uăm82
34ư80
35ưng76
36ôn75
37om74
38ưa71
39ơn70
40ia/uya69
40ơi69
42on68
43um67
44ua65
45ênh/uênh64
45iêu/yêu64
47iu/uyu63
48un62
49ac/oac/uac59
49au/uau59
51at/oat/uat56
52et/oet/uet54
52êu/uêu54
54iêm/yêm51
55ơm50
56in/uyn49
57it/uyt48
58ăt/oăt/uăt47
58em47
58ôm47
61ach/oach/uach46
61ât/uât46
61iêng/yêng46
64âp45
64ên/uên45
66ăc/oăc/uăc44
67iêt/yêt/uyêt43
68uc42
69oc41
70ich/uych40
70ot40
72uông40
70ut40
74ap/oap37
74êch/uêch37
74ôc37
77im36
77ôt36
77ưc36
80uôi31
81ep29
81êt/uêt29
81ôp29
81ươi29
85ơt28
85ươc28
87âng/uâng27
87ươn27
89uôn26
90up25
91ăp/uăp23
91uôc23
93op22
93ưu22
95ươm21
96ip/uyp20
96ơp20
98êm19
98uôt19
98ưt19
101eng18
101ươt18
103iêp16
104ec15
104iêc15
104uôm15
104âc/uâc15
108oong11
109êp10
110ươu8
111ươp7
112ooc5
113ưi4
114ưm1
115ưn1
Thứ tự sắp xếp từ nhiều đến ít, các vần không phân biệt có âm đệm (o/u) hay không

Dữ liệu thống kê tất nhiên là từ Dự án S với tổng số âm tiết được ghi nhận là 6.814. Riêng hai trường hợp vần -ưn và -ưm tương ứng với hai âm tiết “chưn” và “hừm” thì chắc hẳn sẽ có nhiều người không chấp nhận. Nhưng kệ chứ.


Chuyên mục: