Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2009

Ra ngoài đường thì chỉ cần 70-200 và 10-22 là đủ.