SBD và đám preg_ với một đống ? rồi ?

QHXD1.00001 = QHXD100001 = QHXD.00001 = QHXD1 (= …) = D00001 = 00001 = 1

Thật bó tay với cái số báo danh 😥 Mà cũng tại thằng hâm quá cầu toàn :p

if ( preg_match("/^((QH[a-z])?(C|D[1-6]?)?\s?)?\d+$/i", $input) ) {
 $uniQuery = $examgroupQuery = '';

 // Get the last 5 numbers
 // because we'll never have more than 99999 candidates :p
 $ordernum = preg_replace("/\D/", '', $input);
 if (strlen($ordernum) < 5) {
  $times = 5 - strlen($ordernum);
  $ordernum = str_repeat("0", $times) . "$ordernum";
 } else if (strlen($ordernum) > 5) {
  $ordernum = substr($ordernum, -5);
 }

 // Get the university's code
 $uni = preg_replace("/(^QH[a-z]).*/i", '$1', $input);
 if ( preg_match("/^QH[a-z]$/i", $uni) )
  $uniQuery = "AND uni1='$uni'";

 // Get the examination group
 $examgroup = preg_replace("/^(QH[a-z])?(C|D[1-6]?)\s?\d+$/i", '$2', $input);
 $examgroup = preg_replace("/\d/", '', $examgroup); // D[1-6] are on the SAME sequence
 if ( preg_match("/^(C|D[1-6]?)$/i", $examgroup) )
  $examgroupQuery = "AND examgroup REGEXP '^$examgroup'";

 // echo "WHERE ordernum='$ordernum' $uniQuery $examgroupQuery";

 // Now make the query
 if ( $cdds = $mDB->get_results("SELECT $columns
  FROM candidates
  WHERE ordernum='$ordernum' $uniQuery $examgroupQuery") ) {
  $results = $cdds;
 } else {
  $message = "Nhập kiểu gì vậy ta???";
 }
}

Chưa có điểm khối D để kiểm tra kĩ. ĐH Ngoại ngữ củ chuối!