Đi chụp cháy chỉ sợ mất xe máy

Ra đến nơi, dựng xe, khoá cổ rồi quàng luôn cái mũ bảo hiểm của Thất Học lên gương rồi chạy vào chụp. Lúc đầu còn để ý, sau kệ mẹ. Chụp từ 15h30' đến gần 16h45' thì phải về đón Khôi lớn, đi ra thấy xe, mũ vẫn còn. Chắc tại nhiều công an quá, không thằng nào dám xơi :p