Phạm Văn Thiều


  • Thêm một người họ Phạm

    Thêm một người họ Phạm

    Đố ai mới gặp mà bảo Phạm Văn Thiều chỉ vài ba năm nữa là thất thập nhá. Mấy lần trước mình có gặp qua, cứ ngỡ chỉ khoảng ngoài 50 tẹo.