Linux

Anh dùng Linux có lẽ là từ 2004. Trước thì dùng cả desktop, thay cho Windows. Giờ thì chỉ dùng cho máy chủ web và mấy cái Raspberry Pi.