Chuyên mục
~/.history

Chuyển latin1 sang utf8, trường hợp WordPress

Mình có một cơ sở dữ liệu WordPress với mấy nghìn bài viết nhưng từ ngày xưa lại dùng bảng mã latin1, tuy hiển thị không khó khăn gì nhưng đôi lúc cũng thật là bất tiện.