Bash

Thực ra cho đến giờ này anh cũng không thể phân biệt được giữa Bash, Shell và Terminal. Nên cứ cái gì liên quan đến dòng lệnh thì gọi chung là Bash cho tiện.