Chính tả với chả chính âm

Trong sách giáo khoa có bài “Em học vẽ” với hai câu cuối:

“Trên sân trường lộng gió
Gọi ve về râm ran”

Đa số người nói phương ngữ Bắc sẽ đọc là:

“Chên xân chường lộng gió
Gọi ve về dâm gian”


Chuyên mục: