Thích nghi và tồn tại ở thời cô vít

Khi thảm hoạ xảy ra trên diện rộng, những cá thể cần nhiều thức ăn để tồn tại sẽ khó thích nghi hơn.

Bắc Ninh, 3/2021


Chuyên mục: