Chuyện vớ vẩn thường ngày

Hà Nội, một ngày mùa đông có nắng, cuối tháng 12 năm 2014. Còn hai tháng nữa là đến Tết cổ truyền.

Chợ Đồng Xuân
Chợ Đồng Xuân
Ô Quan Chưởng
Ô Quan Chưởng
Hàng Chiếu
Hàng Chiếu
Mã Mây (?)
Mã Mây (?)
Hàng Chiếu
Hàng Chiếu
Chợ Đồng Xuân
Chợ Đồng Xuân