Thứ 7 xem mài dao

Vì sáng nay giáo sư Cự Lộc bận họp nên ở nhà. Tranh thủ sang đường xem mài dao.

Mài dao
Mài dao
Mài dao
Mài dao
Mài dao
Mài dao
Mài dao
Mài dao
Mài dao
Mài dao

Dao to 6.000đ, dao bé 4.000đ.