Trang bìa Esquire từ xưa đến nay

Chiều nay, trong lúc nghe đồng chí PBT báo cáo, đồng chí Giang có giới thiệu về trang bìa tạp chí Esquire, thấy cũng hay hay nên tối về xem thử.

Vì bấm chuột xem từng trang thì lâu nên quyết định tải hết về. Sau đó thì nảy nòi ra cái trò ghép thành một ảnh để dễ đối chiếu. Do không biết gì về ImageMagick nên hì hụi cả tiếng mới xong.

for i in `seq 1933 2011`; do for j in `seq 1 12`; do wget http://www.esquire.com/cm/esquire/cover-images/"$i"_"$j".jpg; done; done

for i in `seq 1 9`; do cp 1933_11.jpg 1933_"$i".jpg; done

mkdir year

for i in `seq 1933 2011`; do convert `ls "$i"* | sort -t_ -n -k2` -resize 50×67 -gravity center -background white +append year/"$i".jpg; done

cd year

convert *.jpg -background white -append esquire.jpg

Cuối cùng là đăng cái ảnh đã ghép lên đây.

Esquire từ 10/1933 đến 9/2011. Bản quyền Esquire.com.
Esquire từ 10/1933 đến 9/2011. Bản quyền Esquire.com.