Vẽ việc

Trích một đoạn mới vẽ ra chiều nay.

Tuyển sinh
	Trang thông tin chung
		+ 10 lí do để chọn Trường ĐHKHXH&NV
		+ Lịch hoạt động trong năm
		+ Quá trình học tập (khái quát từ khi nhập trường tới lúc tốt nghiệp)
	Đào tạo đại học
		+ Các hệ đào tạo, danh sách các ngành đào tạo
		+ Hoạt động tuyển sinh (giới thiệu chung, quy chế, hướng dẫn)
		+ Kinh nghiệm học ôn, làm bài
		+ Tổng hợp thông tin (theo mùa thi)
		+ Tin tức
	Đào tạo sau đại học
		+ Các hệ đào tạo, danh sách các chuyên ngành đào tạo
		+ Hoạt động tuyển sinh (giới thiệu chung, quy chế, hướng dẫn)
		+ Tổng hợp thông tin (theo mùa thi)
		+ Tin tức
	Đào tạo ngắn hạn
		+ Các thông báo tuyển sinh
	Học bổng

Đào tạo
	Giới thiệu chung: các mô hình, chiến lược, điều kiện giảng dạy
	 (cơ sở vật chất, giáo trình, giảng viên); vị thế, thành tựu,...
	Đào tạo đại học
		+ Mô hình, chiến lược
		+ Các hệ, ngành đào tạo
		+ Phòng Đào tạo
	Đào tạo sau đại học
		+ Mô hình, chiến lược
		+ Các hệ, chuyên ngành đào tạo
		+ Phòng Đào tạo Sau Đại học
	Đào tạo ngắn hạn
		+ Giới thiệu sơ lược
		+ Tin tức về các khoá học
	--
	Văn bản hướng dẫn
	Giới thiệu về Đào tạo tín chỉ
	Tuyển sinh
	Tin tức

	* Các ngành đào tạo đại học:
		+ Giới thiệu chung (bao gồm quá trình học tập)
		+ Tuyển sinh:
			- đơn vị đào tạo
			- kế hoạch thi tuyển
			- hình thức thi tuyển
			- chỉ tiêu, điểm chuẩn
		+ Chuẩn đầu ra
		+ Cơ hội nghề nghiệp
		+ Ý kiến cựu sinh viên
		+ Khung chương trình và đề cương môn học

	* Các chuyên ngành đào tạo sau đại học
	 (trình bày song song 2 bậc thạc sĩ và tiến sĩ)
		+ Tổ chức đào tạo
		+ Tuyển sinh:
			- đơn vị đào tạo
			- tiêu chuẩn đầu vào và bồi dưỡng kiến thức
			- kế hoạch thi tuyển
			- môn thi và hình thức thi tuyển
			- chỉ tiêu, điểm chuẩn
		+ Chuẩn đầu ra
		+ Khung chương trình và đề cương môn học

Nghiên cứu
	Giới thiệu chung
	Các trung tâm nghiên cứu
	Các hội thảo, chương trình, dự án, đề tài...
	Các công trình được giải
	--
	Văn bản hướng dẫn
	Tin tức

Hợp tác quốc tế
	Giới thiệu chung
	Các đối tác (phân theo khu vực)
	Các chương trình, dự án
	--
	Văn bản hướng dẫn
	Tin tức

Sinh viên
	Thông tin cần thiết
		+ biểu mẫu, hướng dẫn
		+ tài nguyên học tập
		+ lịch học
	Cuộc sống sinh viên (tích hợp với Bản tin Tự nguyện)
		+ học tập, nghiên cứu (tin tức, chân dung, sự kiện)
		+ cuộc sống thường ngày (chân dung, sự kiện)
		+ các câu lạc bộ
	Cựu sinh viên: chân dung, sự kiện
	Việc làm - Học bổng
	Diễn đàn (svnhanvan.org)

Cán bộ
	Biểu mẫu, hướng dẫn
	Lí lịch khoa học
	Danh sách: GS, PGS; NGND, NGƯT; các giải thưởng lớn
	Thư điện tử (mail.ussh.edu.vn)

Chuyên mục:

Từ khoá: