(nếu có)

Trong một thông báo mời đi tham quan có câu:

Thành phần: các công đoàn viên và (người nhà nếu có)

Các bạn có thấy điều gì không?

– A: Vị trí ngoặc đơn đặt tuỳ tiện quá. Theo tôi, phải viết là: “các công đoàn viên và người nhà (nếu có)”.

– B: Sửa như vậy thì quá nhấn mạnh thành phần “người nhà”. Theo tôi, phải sửa thành “các công đoàn viên (và người nhà, nếu có)”.

– C: Các vị nói đều có lí. Tuy nhiên, các vị đều đặt ra giả định là người đi có thể có người nhà hoặc không. Thế thì hoá ra là rủa người ta không có người nhà à? Vì vậy, theo tôi, phải sửa thành: “các công đoàn viên và người nhà (nếu có nhu cầu)”.

– A, B: Rõ là cái loại tinh vi, lằng nhằng…


Chuyên mục: