The Buddha’s 14 Admonishments – bash edition

#!/bin/sh

# The Buddha's 14 Admonishments -- bash edition

# USAGE
# Save this script somewhere.
# I recommend you to run this script with `cron` service.

adm[1]="Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình"
adm[2]="Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá"
adm[3]="Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại"
adm[4]="Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị"
adm[5]="Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình"
adm[6]="Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu"
adm[7]="Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti"
adm[8]="Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã"
adm[9]="Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng"
adm[10]="Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ"
adm[11]="Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
adm[12]="Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung"
adm[13]="Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết"
adm[14]="An ủi lớn nhất của đời người là bố thí"

echo -e "14 điều răn của nhà Phật\\n"

for i in `seq 1 14`;
do
	echo "$i - ${adm[$i]}";
	sleep 10;
done

Chuyên mục: