Chuyển định dạng ‘wma’ sang ‘ogg’

$ for i in *.wma; do mplayer -ao pcm "$i" && oggenc -o "`basename "$i" .wma`.ogg" audiodump.wav; done
$ rm audiodump.wav

Các gói phụ thuộc:


Chuyên mục:

,