9A–12E

9A-12E ngày xưa, bây giờ và mai này…

Phê

Súc miệng 1 vàng, nhanh gọn với 2 vodka nhỏ, giải khát bằng 10 333.…