Ốm đúng dịp

Vì bị ốm từ giữa tuần nên không có cái ảnh nào về ngày Đại lễ cả. Âu cũng là cái liễn, tuần này đành phải nhìn mấy cái ảnh lẻ vớ vẩn. Xem nhàm rồi, khỏi cần chú thích luôn.