Tin mừng

Sau một thời gian nằm chết vì uống nước của ku Chít, chiếc modem đã đột nhiên sống lại.

Bài này được gửi qua chiếc modem số đen đấy.