Trình bổ sung mới

Mới cài WordPress.com Stats. Nhưng vì cái xó này chả có ma nào vào nên kết quả là cái đồ thị vẫn chỉ có duy nhất một điểm X0:Y0 😛 . Dùng wget với mấy cái vòng lặp nhưng cũng không có gì thay đổi. Thế mới đau!