Exposure Triangle – Tam giác lộ sáng

Tam giác lộ sáng (Exposure Triangle) là mô hình thể hiện mối quan hệ của ba thông số: khẩu độ, tốc độ cửa trập và ISO.