GS Quý

Đáng lẽ không viết bài này, không trưng ảnh nào lên vì không có ảnh đẹp. Nhưng thôi, coi như ảnh đặt gạch.