SBD và đám preg_ với một đống ? rồi ?

QHXD1.00001 = QHXD100001 = QHXD.00001 = QHXD1 (= …) = D00001 = 00001 = 1 Thật bó tay với cái số báo danh 😥 Mà cũng tại thằng hâm quá cầu toàn :p if ( preg_match("/^((QH[a-z])?(C|D[1-6]?)?\s?)?\d+$/i", $input) ) { $uniQuery = $examgroupQuery = ''; // Get the last 5 numbers // because we'll never have […]