Multi-level categories

Combining functions method: function dropdown_cats() { global $table_prefix; $main_cats = "SELECT cat_id, cat_name FROM ${table_prefix}categories WHERE cat_parent = 0"; $cats = mysql_query($main_cats); while ( $main_cat_list = mysql_fetch_array($cats) ) { $main_cat = stripslashes($main_cat_list['cat_name']); echo '<option value="' . $main_cat_list['cat_id'] . "\\">$main_cat</option>\\n"; dropdown_sub_cats($main_cat_list['cat_id']); } } function dropdown_sub_cats($main_cat_id, $level = 1) { global $table_prefix; $query = "SELECT cat_id, cat_name [...]

Bảo vệ mật khẩu MySQL

1. Đặt vấn đề Thông thường, tên người dùng và mật khẩu MySQL cho các ứng dụng web được ghi trong một tập tin PHP. Ví dụ, diễn đàn phpBB2 định nghĩa các biến $dbuser (tên người dùng) và $dbpasswd trong tập tin `config.php'. Nếu website của bạn dùng chung máy chủ với website khác [...]

“Regex Spellcheck” for Vietnamese (continued)

"Regex Spellcheck" (step 2a) 😀 #! /bin/sh # Vietnamese-initial-sounds splitter # This script will split the Vietnamese syllables list (named 'LIST') # into initial-sound-based lists. Each list (stored in one *.txt file) # contains syllables that begin with one individual initial sound # (presented in Quốc ngữ writing system). # NOTICE: The initial sound /?-/ [...]

“Regex Spellcheck” for Vietnamese

"Regex Spellcheck" (step 1) 😆 (ch|gh|kh|ngh|ng|nh|p|ph|th|tr|b|c|d|đ|g|h|gi|k|l|m|n|q|r|s|t|v|x)? ( ( [uo] )? ( ( [aàảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậeèẻẽéẹêềểễếệiìỉĩíịoòỏõóọôồổỗốộơờởỡớợuùủũúụưừửữứựyỳỷỹýỵ] ) | ( y[aàảãáạêềểễếệ] ) ) | ( ia|ìa|ỉa|ĩa|ía|ịa|iê|iề|iể|iễ|iế|iệ|ưa|ừa|ửa|ữa|ứa|ựa|ươ|ườ|ưở|ưỡ|ướ|ượ|ua|ùa|ủa|ũa|úa|ụa ) ) ( (i|o|u|y|m|n|ng|nh|p|t|c|ch)? ) 😛