Kế hoạch cụ thể hơn về cuộc họp lớp của 12E

Như tin đã đưa, ngày mồng 3 Tết con cún này 12E sẽ họp lớp. Theo dự kiến ban đầu thì buổi họp sẽ được tổ chức ở nhà Long điên, tuy nhiên, tình hình đã có một số thay đổi. Trong hai ngày, 14 và 15 tháng 01 năm 2006, tại hang ổ của… Continue reading Kế hoạch cụ thể hơn về cuộc họp lớp của 12E

Multi-level categories

Combining functions method: function dropdown_cats() { global $table_prefix; $main_cats = "SELECT cat_id, cat_name FROM ${table_prefix}categories WHERE cat_parent = 0"; $cats = mysql_query($main_cats); while ( $main_cat_list = mysql_fetch_array($cats) ) { $main_cat = stripslashes($main_cat_list['cat_name']); echo '<option value="' . $main_cat_list['cat_id'] . "\\">$main_cat</option>\\n"; dropdown_sub_cats($main_cat_list['cat_id']); } } function dropdown_sub_cats($main_cat_id, $level = 1) { global $table_prefix; $query = "SELECT cat_id, cat_name… Continue reading Multi-level categories