Chuyên mục
Nhảm

Xin chào thế giới!

Thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào.