Sức khoẻ yếu

Sức khoẻ của người dân nước ta ngày càng kém. Bệnh nhân, nhất là trẻ con, vốn đã ốm yếu sẵn, bị tiêm nhầm tí thuốc nên tử vong đã đành, giờ đến cả thanh niên trai tráng, vừa mới bị vào đồn hỏi cung đôi buổi cũng lại lăn quay ra chết không rõ nguyên nhân.