Month: February 2012

Thầy Thừa Hỷ

Nếu chẳng phải về sớm vì nhà có việc thì chắc mình cứ ngồi nói chuyện với thầy cô đến tối 🙂

Bần cùng sinh đạo tặc

Dân mình tuy nghèo nhưng lại thích chơi sang. Tính lại hay a dua, kém miếng khó chịu. Thế là phải tìm mọi cách để cho bằng, thậm chí là hơn người.