Month: October 2009

LB Festival (2)

Tối 10/10/2009, thay vì đến xem Lễ công bố năm du lịch quốc gia 2010…